1.SEVESO III DİREKTİFİ-BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI YÖNETMELİĞİ
SEVESO III Direktifi’ne Göre Düzenlenecek Olan Yeni Yönetmelik ve Tebliğler Ne Getiriyor, Sanayiye Etkileri Nasıl Olacak?
Büyük Kaza Senaryolarının Hazırlanması ve Kimyasalların Yönetimi ile Kantitatif Risk Değerlendirmesi

 • REACH Tüzüğü
 • CLP Tüzüğü/SEA Yönetmeliği
 • Kimyasalların, Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği

Güvenlik Yönetim Sistemi, BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması
Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanması
Türkiye Afet Müdahale Planı, Domino Etkisi
SEVESO III Direktifi’nin Sanayideki Uygulamaları ile AB Ülkelerinde SEVESO Konusundaki İyi Uygulama Örnekleri


2.ATEX DİREKTİFLERİ – PATLAYICI ORTAMLAR VE UYGULAMALARI
Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirme
Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması
Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatlarının Tasarımı, Ex Ekipman Seçimi ve Monte Edilmesi
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ex – Ekipmanların Periyodik Kontrolü ve Bakımı
Ex Ekipmanların Tamiri ve Büyük Bakımı
ATEX / IECEx Sertifikalı Ekipman Seçimi ve Ürün Belgelendirme


3.TANKLAR / BASINÇLI EKİPMANLAR, KAPLAR / BORU HATLARI / BORULAR
2014/68/EC Direktifi Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 • Basınçlı Ekipman/Kap Sınıflandırması, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
 • Malzemeler için Gerekli Olan Onaylar (AB Uygunluk Beyanı)
 • Kullanıcı Denetmenleri
 • Standartlar ve CE Belgelendirme Süreçleri

Patlama, Yangın ve Sismik Analizleri ve Domino Etkileri
Periyodik Kontroller, Test, Muayene, Onarım Teknikleri ve Güvenlik Tedbirleri
Tasarım, Varlık Yönetimi ve Bütünlük Analizleri
Kazalar ve Kazalardan Öğrenilen Dersler


4.DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE PROSES EMNİYETİ
Dijital Dönüşüm | Akıllı Fabrikalar
Dijital Dönüşümün Yol Haritası (Kavramsal ve Mimari)
Proses Emniyeti Süreçlerinde Akıllı Uygulamalar

 • Akıllı Bakım Uygulamaları
 • Büyük Veri Analitiği (yapay zekâ, makine öğrenmesi)
 • Artırılmış gerçeklik
 • Robotik (iş birlikçi ve konvansiyonel)
 • Simülasyon

KONU İÇERİKLERİ
İtalya’nın SEVESO kasabasında 1976 yılında gerçekleşen endüstriyel kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan SEVESO Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. SEVESO; Türkiye’de, “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, tüm kuruluşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın BEKRA Sistemi’ne tehlikeli kimyasallarının miktarlarını kaydetmeleri gerekmektedir. Kapsam içerisinde bulunan işletmeler, bulundukları seviyeye göre; “Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Büyük Endüstriyel Kaza Senaryo Raporu, Tehlikeli Kimyasal Müdahale Kartları, Acil Durum Planları ve Kamunun Bilgilendirilmesi” bilgilerini hazırlamak ve sunmak ile yükümlüdürler.

Patlayıcı ortamın Fransızca tabiri olan “ATmosphere EXplosible” kelimesinin kısaltılmışı olan ATEX Direktifi ise 1 Temmuz 2003’ten itibaren tüm Avrupa ülkelerinde yürürlüğe girmiştir. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30/04/2013 tarih ve 28633  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (94/9/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik, 30 Haziran 2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, “Üye Devletlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler hakkında 26/2/2014 tarihli ve 2014/34/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi” dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT), maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Avrupa Birliği’nin uyguladığı REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. Amaç; kimyasalların getirdiği tehlikelerin ve taşıdığı risklerin değerlendirilmesine yönelik seçimli yöntemlerin önerilmesi ve yenilik ile rekabetin arttığı Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasının yanı sıra, insan sağlığına ve çevreye en yüksek düzeyde koruma güvencesi sağlamaktır.

Rekabetin ve küreselleşmenin giderek daha da artığı günümüz koşullarında büyük veriden anlamlı sonuç çıkarmak; bunu yaparken de  “ iş güvenliği, verim, kalite ve hızdan” ödün vermemek işletmelerin en öncelik verdiği konuların başında geliyor. Dünya sınıfı üreticiler bu kapsamda süreçlerini her anlamda dijitalleştirerek “Akıllı Fabrikalar” kurmakta; bunun getirisi ile karar verme sürecinde çevikliği yakalayarak rekabet avantajı elde etmektedirler.

Ülkemizde de “Sanayide Dijital Dönüşüm” anlamında birçok yerde dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Üretim teknolojileriyle, iş yazılımlarının entegrasyonu olarak tanımlanan siber fiziksel sistemlerin (CPS) elde edilmesi ile başlayan Akıllı Fabrika/Dijital Dönüşüm Sürecinin temelinde bağlantı; çıktısında ise anlamlı bilgi vardır. Bugün IoT uyumlu nesneler ile her yerden veri toplayarak sahanın çözünürlüğünü artırabiliyor; toplanan büyük verileri analiz ederek, geleceğe dair daha doğru kararları, gerçek zamana yakın bir hızda alabiliyoruz. Büyük veri analitiği denilen bu kavram artık işletme süreçlerinde planlama, kalite, optimizasyon ve emniyet konuları başta olmak üzere bir norm haline gelmeye başlamıştır. Benzer şekilde simülasyon teknolojileri, artırılmış gerçekli uygulamaları ve iş birlikçi robotlar sayesinde de yapılması güç ya da riskli olan iş süreçlerini çok daha kolay bir şekilde yapabiliyor, üç boyutlu yazıcılar ile hızlı ürün geliştirebiliyor, bulut üzerinden bilgiyi tedarik zincirindeki tüm paydaşlar ile paylaşabiliyoruz. Endüstri 4.0 devrimi bilinen tüm değer önermelerinin geçerliliğini yitirmesine neden oluyor başta üretim endüstrisi olmak üzere bizleri değişime zorluyor.